Categorieën

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden dierenspeciaalzaak Bert

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dierenspeciaalzaak Bert zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna:’voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Dierenspeciaalzaak Bert worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dierenspeciaalzaak Bert worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dierenspeciaalzaak Bert ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Afbeeldingen die bij de artikelen geplaatst zijn, dienen slechts ter indicatie en kunnen afwijken van het geleverde product.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van Dierenspeciaalzaak Bert zijn vrijblijvend en Dierenspeciaalzaak Bert behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dierenspeciaalzaak Bert. Dierenspeciaalzaak Bert is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dierenspeciaalzaak Bert dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage. 
Dierenspeciaalzaak Bert heeft als betalingsmogelijkheid: betaling geschied vooraf, tenzij anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen van Dierenspeciaalzaak Bert zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en misverstanden, zowel op de website, als bij mondelinge overeenkomsten. 

Dierenspeciaalzaak Bert behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, dan betaald u de prijs die gold ten tijde van de bestelling bij Dierenspeciaalzaak Bert. 

Artikel 4. Levering 
De door Dierenspeciaalzaak Bert opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Indien bij de artikelen staat 'op voorraad' dan wil dit zeggen dat het artikel door Dierenspeciaalzaak Bert bestelbaar is bij de leverancier. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

De levertijd is bij Dierenspeciaalzaak Bert onder meer gekoppeld aan de snelheid van betalen. Bestellingen worden, behoudens overmacht in welke hoedanigheid dan ook, binnen 72 uur na ontvangst van de betaling verwerkt.

Indien uw bestelling binnen een termijn van twee weken niet aan Dierenspeciaalzaak Bert is betaald, dan wordt de bestelling door dierenspeciaalzaak Bert geannuleerd.

Indien (een gedeelte van) een bestelling onverhoopt niet op voorraad is, behouden wij ons een maximale levertermijn van 30 dagen voor.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

De verzendkosten bedragen € 4,50 voor de eerste 30 kilo.

Goederen die wij niet bezorgen via de post zijn alle levende dieren (m.u.v. insecten) en diepvriesproducten;

LET OP: AFHALEN KAN ALLEEN ALS UW BESTELBEDRAG HOGER IS DAN € 20,- met uitzondering van balen hooi, stro, levende have en diepvries.

Verzending van insecten geschiedt op risico van de koper. 

Diepvriesproducten en levende have worden niet retour genomen.

 

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dierenspeciaalzaak Bert geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
Dierenspeciaalzaak Bert garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 
Op lampen geldt een garantieperiode van 1 maand. Mochten deze binnen deze periode defect raken dan kunt u deze, in de originele verpakking, retour sturen. Neemt u hiervoor eerst contact met ons op via email info@dierenspeciaalzaak-bert.nl.

Mocht het onverhoopt gebeuren dat u een artikel beschadigd/onbruikbaar binnenkrijgt dan verzoeken wij u hiervan een foto te maken. Zonder foto kunnen wij helaas niet overgaan tot vergoeding van het geleverde product.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Daarna heeft u 14 dagen de tijd om uw bestelling terug te sturen. Zodra wij de retourzending hebben ontvangen krijgt u het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u de artikelen in goede staat retourneert. Alleen de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Een retouraanvraag kunt u doen via email: info@dierenspeciaalzaak-Bert.nl

Artikel 7. Bestellingen/communicatie 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dierenspeciaalzaak Bert, dan wel tussen Dierenspeciaalzaak Bert en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dierenspeciaalzaak Bert, is Dierenspeciaalzaak Bert niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Dierenspeciaalzaak Bert. 

Artikel 8. Persoonsgegevens 
Dierenspeciaalzaak Bert zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en worden nooit aan derden verstrekt.
De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Artikel 9. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dierenspeciaalzaak Bert in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dierenspeciaalzaak Bert gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dierenspeciaalzaak Bert kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 
Indien u aan Dierenspeciaalzaak Bert schriftelijk opgave doet van een adres, is Dierenspeciaalzaak Bert gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dierenspeciaalzaak Bert schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Dit kan tijdens het bestelproces aangegeven worden.

De door Dierenspeciaalzaak Bert geleverde producten kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen. 

Wanneer door Dierenspeciaalzaak Bert gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dierenspeciaalzaak Bert deze voorwaarden soepel toepast. 

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dierenspeciaalzaak Bert in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dierenspeciaalzaak Bert vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

Dierenspeciaalzaak Bert is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Geschillen 
Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. 
Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Zwolle tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken. 
Mocht Dierenspeciaalzaak Bert overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van u, in dat geval worden de buitengerechtelijke kosten bepaald op een bedrag van tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom onverminderd het recht van Dierenspeciaalzaak Bert om de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen. 

Artikel 12. Toepasselijk recht 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Klachten

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@dierenspeciaalzaak-bert.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting webwinkelkeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

1.       De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.       Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.       Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.       Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.       Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.       Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

KvK nummer: 58788255

BTW-nummer: NL 205219974B02

 

 

IBAN:NL04 INGB 0006 9736 66
BIC: INGBNL2A
KvK: 58788255
Btw.nr: NL2052.19.974.B01

Copyright Dierenspeciaalzaak Bert - 2014